Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Human Resources Management Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4414014    
Fax : 977 1 4428201   
Email : hrmt@nrb.org.np 


Online दरखास्त फाराम भर्ने Portal

Online Application Form Submission Portal  
 

बिदाको सूचि (List of Holidays)

Size
List of Bank holidays for B. S. 2075 (English)  1085.24 kB
विक्रम सम्वत २०७५ सालको बैंक विदाको सूची178.94 kB

सूचना (Notices)

Size
 
नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धमा  743.68 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) विज्ञापन नं. २१।२०७४ को अन्तिम नतिजा (२०७५।६।१८)  1804.5 kB
सहायक (सूचना प्रविधि) विज्ञापन नं. २३।२०७४ लिखित परीक्षाको नतिजा  857.49 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) विज्ञापन नं. २१।२०७४ लिखित परीक्षाको नतिजा   2034.15 kB
सहायक (सहायक द्धितीय) वि.नं.२२।२०७४ द्धितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   326.97 kB
सहायक (सहायक द्धितीय) विज्ञापन नंं. २२।२०७४ प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा  1737.33 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) विज्ञापन नं. २१।२०७४ प्रथम चरणमा उर्तीण भएका उम्मेदवारहरुको द्धितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना  426.17 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) विज्ञापन नं. २१।२०७४ प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा  1524.04 kB
प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक (सहायक द्धितीय) विज्ञापन नं. २३/७४ को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना  286.27 kB
प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्धितीय) विज्ञापन नं. २२/७४ को प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना  448.4 kB
डिस्पेन्सरी, चालक र सिक्का मुद्रण मेकानिक्स करारमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना  1265.02 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) विज्ञापन नं. २१।२०७४ को प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना1282.83 kB
स्वीकृत online दरखास्त फाराम तथा प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना 558.89 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची १)490.75 kB
सहायक (सहायक द्धितीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची २)4675.92 kB
सहायक (सूचना प्रविधि) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ३)145.61 kB
खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम (२०७५.१.१३)691.16 kB
सहायक निर्देशक, सहायक र सहायक (सू.प्र) को अनलाईन दरखास्त फाराम भर्ने सूचना (२०७४)1152.57 kB

नमूना प्रश्नपत्र

Size
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७३)1946 kB
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७४)1727.01 kB
सहायक द्रितीय खुल्ला प्ररियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६६/६७/६९6904.35 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७2016.82 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७881.04 kB
अधिकृत तृतीय प्रशासन तर्फका पुराना प्रश्नपत्रहरु २०६६-०६७-०६८-७०7786.51 kB
सहायक द्वितिय खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६७ 593.8 kB
 

खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Size
प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरण (पुर्व योग्यता) परीक्षाको पाठ्यक्रम677.77 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) तर्फको पुर्वयोग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रम44.68 kB
अधिकृत तृतीय (साधारण) तर्फको पाठ्यक्रम २०७२152.16 kB
सहायक द्वितीय (सुचना प्रविधि) पदको पाठ्यक्रम 67.49 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA)58.07 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law)56.58 kB
अधिकृत तृतीय (International Law)135.07 kB
सहायक व्दितीय पदको पाठ्यक्रम 33.19 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.