Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

Nepal Rastra Bank

Human Resources Management Department

Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Tel. : 977 1 4414014    
Fax : 977 1 4428201   
Email : hrmt@nrb.org.np 


Online दरखास्त फाराम भर्ने Portal

Online Application Form Submission Portal  
 

बिदाको सूचि (List of Holidays)

Size
List of Holidays for 2076 B.S.  668.5 kB
वि.सं. २०७६ सालको बैंक बिदाको सूची  726.44 kB
List of Bank holidays for B. S. 2075 (English)  1085.24 kB
विक्रम सम्वत २०७५ सालको बैंक विदाको सूची178.94 kB

सूचना (Notices)

Size
 
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको दोश्रो चरणको परीक्षा सम्बन्धमा २०७५।११।३०  452.01 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको दोस्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (काठमाडौ)  714.05 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको दोश्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (पोखरा)  198.73 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको दोश्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (जनकपुर)  92.77 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको दोस्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (बुटवल)  349.34 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको दोस्रो चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (धनगढी)   285.15 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको दोश्रो चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना (नेपालगञ्ज)  93.51 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको दोश्रो चरणको परीक्षा सम्बन्धी सूचना (विराटनगर)  389.83 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको प्रथम चरण परीक्षाको नतिजा  1312.05 kB
चालक पदमा करारमा नियुक्तीको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा २०७५।११।१५  531.15 kB
सम्पर्क राख्न आउने सूचना २०७५।११।१२  198.13 kB
करारमा चालक पदको दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम  645.91 kB
विज्ञापन नं. २२/२०७५ र २३/२०७५ को दोस्रो चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना  1547.91 kB
विज्ञापन नं. २१।२०७५ सहायक निर्देशक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना  445.49 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको जनकपुर (लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त पेश गर्ने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना  100.52 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको धनगढी (लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   293.8 kB
सहायक निर्देशक विज्ञापन नं. २१/२०७५, सहायक निर्देशक (लेखा/लेखा परीक्षण) विज्ञापन नं. २२/२०७५ र सहायक निर्देशक (वाणिज्य कानून) विज्ञापन नं. २३/२०७५ पदको प्रथम चरण परीक्षाको नतिजा  4325.9 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको भैरहवा (लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   1072.54 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षाको रोल नम्बर तथा परीक्षा हुने स्थान सम्बन्धी सूचना   744.67 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको पोखरा परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   230.14 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको नेपालगंन्ज परीक्षाकेन्द्र (लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय) राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   906.52 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको काठमाडौ परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   264.52 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको विराटनगर (लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय) परीक्षाकेन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   465.93 kB
विज्ञापन नं. २४/२०७५ सहायक पदको विराटनगर (लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय) केन्द्र राखी दरखास्त दिने परीक्षार्थीको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना   411.96 kB
करारमा चालक पदको दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना   1313.39 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) विज्ञापन नं. २२/२०७४ को नियुक्ति लिन आउने बारे सूचना  458.7 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) सूचना प्रविधि पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०७५।१०।०८)  191.82 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) सूचना प्रविधि पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ५)  170.48 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ४)  4396.45 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) वाणिज्य कानून पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची ३)  19.4 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) लेखा / लेखा परीक्षण पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूची २)  35.59 kB
सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको स्वीकृत नामावली (अनुसूचि १)  392.4 kB
स्वीकृत अनलाइन दरखास्त फाराम तथा प्रवेश पत्र वितरण सम्बन्धि सूचना (२०७५।१०।१)  609.05 kB
आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (२०७५।०९।२४)  1547.91 kB
अस्विकृत (Rejected) अनलाइन दरखास्त फारम सम्बन्धी सूचना   4677.69 kB
खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षा कार्यक्रम २०७५  362.59 kB
सहायक (सहायक द्वितीय) विज्ञापन नं. २२।२०७४ को अन्तिम नतिजा (२०७५।९।३०)2693.95 kB
अनलाइन फारमको परीक्षा दस्तुर बुझाउने सम्बन्धि सूचना (२०७५।०८।१७)609.05 kB
विज्ञापन नं.२२।२०७५ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पदको दरखास्त सम्बन्धि संसोधित सूचना (२०७५।०८।१३) 514.08 kB
विभिन्न पदहरुको अनलाईन दरखास्त आव्हान गरिएको सम्बन्धी सूचना1802.31 kB

नमूना प्रश्नपत्र

Size
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७३)1946 kB
सहायक निर्देशक खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न पत्र (२०७४)1727.01 kB
सहायक द्रितीय खुल्ला प्ररियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६६/६७/६९6904.35 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७2016.82 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law) खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नमूना प्रश्नपत्र २०६७881.04 kB
अधिकृत तृतीय प्रशासन तर्फका पुराना प्रश्नपत्रहरु २०६६-०६७-०६८-७०7786.51 kB
सहायक द्वितिय खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्नपत्र २०६७ 593.8 kB
 

खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Size
अधिकृत तृतीय(प्रशासन) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५  355.36 kB
प्राविधिक सेवा, सहायक द्वितीय(सूचना प्रविधि) पदको परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५  66.64 kB
प्रशासन सेवा, सहायक(सहायक द्वितीय) पदको (पुर्व योग्यता र लिखित) परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५  613.68 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA),वाणिज्य कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तर्फको पुर्वयोग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रम  33.27 kB
अधिकृत तृतीय (CA/CPA/ACCA)  214.92 kB
अधिकृत तृतीय (Commercial Law)  58.6 kB
अधिकृत तृतीय (International Law)135.07 kB
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.