Spokesperson and Information Officer
Narayan Prasad Paudel
Tel: +977-1-4411407
Mob: +977-9851037854

 

 

 

 

 

 

 

Laws & LegislationActs
Bank and Financial Institution Act, 2073 (2017)  1305.62 kB
Nepal Rastra Bank Act, 2002 (Consolidated Version in English)  1046.46 kB
बैंकिंग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधनलाई मिलाइएको)  257.08 kB
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधनसंग समायोजन गरिएको)537.37 kB
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७३561.48 kB
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधन)422.41 kB
•  सम्पती सुद्दिकरण निवारण एेन २०६४ (दोस्रो संशोधन २०७०)
•  Nepal Rasta Bank Act 2002

 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved. 
 
nt>