Third Strategic Plan 2017-21   

 

 

 

 

 

 

 

Laws & LegislationActs
बैंकिंग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधनलाई मिलाइएको)  257.08 kB
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधनसंग समायोजन गरिएको)537.37 kB
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७३561.48 kB
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोश्रो संशोधन)422.41 kB
•  सम्पती सुद्दिकरण निवारण एेन २०६४ (दोस्रो संशोधन २०७०)
•  Nepal Rasta Bank Act 2002

 
 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved. 
 
nt>